СРПСКИ ЈЕЗИК

SJ ja.png

Годишња провера

Завршна провера

Smernice za analizu lektire Bajke – braca Grim

 

Овде можете прочитати књигу: КЊИГА ЗА МАРКА“ Светлана Велмар – Јанковић

Knjiga: KNJIGA ZA MARKA, Autor: Svetlana Velmar-Janković , ISBN: 9788610001716  | Naslovna strana | Knjižare Vulkan     или овде преузети: „КЊИГА ЗА МАРКА“

ПРИЧЕ О СВЕТОМ САВИ – Симеон Маринковић

Набрајање. Место, време и начин вршења радње

Глаголске одредбе за место, време и начин вршења радње

Именице. Главни делови реченице

Припрема за писање 1. писменог задатка – ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Састави о зими са интернета

Полугодишња провера

Полугодишња контролна вежба -2

Полугодишња контролна вежба -1

Како описујемо личност?

Скраћенице – укрштеница

Скраћенице

Врста и служба речи

Именице, придеви, глаголи

Речце ЛИ и НЕ

ПРИДЕВИ

ПРИДЕВИ – допуни текст

Придеви – провера

Правила за изражајно рецитовање и читање

Како написати писмени задатак…

Писање имена народа

Одредбе за место време и начин

Именице – врста, род и број

Јесен – писање састава

Време, место и начин вршења радње

Субјекат и предикат

Реченица – субјекат и предикат

Именице – утврђивање

Задаци за вежбање градива 3. разреда

Правописна вежба 1

Реченица – вежбање

Реченице по значењу и облику

Управни говор

Јесен – разумевање прочитаног